Kırsal Kalkınma Destekleri Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destekleri" Başvuru Süresi 14 Kasım 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı

Sayın Üyemiz,

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destekleri" kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 13.Etap 2019/30 No'lu Tebliğ'de 30 Eylül 2019 olan son başvuru süresi, 26 Eylül 2019 tarih ve 30900 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 2019/41 no'lu Tebliğ ile 14 Kasım 2019 tarihine kadar uzatılmıştır

Bununla birlikte; aynı Tebliğ ile 2019/30 nolu Tebliğ'in 8.maddesinin 17.fıkrası, 11.maddesinin 3b.fıkrası, 12.maddenin 2.fıkrasında değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu tebliğde (Tebliğ no: 2019/41) yer alan maddelere aşağıda yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

(KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 13. ETAP KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/30)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/41))

· MADDE 1 – 2/8/2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)’in 8 inci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan “yapılan başvurularda,” ibaresinden sonra gelmek üzere “hindi ve kaz ile ilgili faaliyetini sürdüren” ibaresi eklenmiştir.

YENİ HALİ: (17) Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri konusunda yapılan başvurularda, (Ek ibare:RG-26/9/2019-30900) hindi ve kaz ile ilgili faaliyetini sürdüren mevcut kümeslerin 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu hükümleri ile birlikte 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre zorunlu olan biyogüvenlik tedbirleri hibe kapsamında değerlendirilir.

· MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri,” ibaresi eklenmiştir.

YENİ HALİ: (3) Tüm yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;

a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,

b) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş kooperatifler ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri, (Ek ibare:RG-26/9/2019-30900) 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri,

ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

· MADDE 3 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “fesih sürecinde bulunan ve/veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “kendi isteği ile proje uygulamaktan vazgeçerek fesih işlemi uygulanmış yatırımcılar hariç,” ibaresi eklenmiştir.

YENİ HALİ: (2) Hibe sözleşmesi imzalayan ancak yatırımını henüz nihai rapora bağlayamayanlar, önceki tebliğler kapsamında hibe programından yararlanmış ancak fesih sürecinde bulunan ve/veya (Ek ibare:RG-26/9/2019-30900) kendi isteği ile proje uygulamaktan vazgeçerek fesih işlemi uygulanmış yatırımcılar hariç, fesih edilmiş proje başvuruları olan yatırımcılar hibe başvurusunda bulunamazlar.

· MADDE 4 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “altmış gün” ibaresi “yüz beş gün” olarak değiştirilmiştir.

YENİ HALİ: MADDE 20 – (1) Başvurular bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren (Değişik ibare:RG-26/9/2019-30900) yüz beş gün içerisinde yapılır.