KOOPERATİF GENEL KURULLARIN ERTELENMESİ Hk.

 Bilindiği üzere Bakanlığımızca 7244 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca kooperatif ve üst kuruluşlarının olağan genel kurul toplantıları Bakanlık Makamının onayı ile 31/01/2021 tarihine kadar ertelenmişti. Bununla birlikte, İçişleri bakanlığı 81 İl Valiliğine gönderilen Geniş Katılımlı Etkinliklerin Ertelenmesi Konulu Genelgede sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01/03/2021 tarihine kadar ertelenmesi yönünde İl/İlçe Umumi hıfzıssıhha Kurulu Kararlarının ivedilikle alınması talimatlandırılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda Bakanlık yazısı gereği, kooperatif ve üst kuruluşlarının olağan genel kurul toplantılarını 02/03/2021 tarihinden itibaren yapılabileceği ve genel kurul toplantılarının 30/04/2021 tarihine kadar tamamlanması gerektiği, bununla birlikte gerekli koşulların sağlanması halinde, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda usulüne uygun olarak yapılacak tek çağrı ile 2019 ve 2020 yılları olağan genel kurul toplantılarının aynı gün yapılabileceği belirtilmiştir.