Geçici İhracatta A.TR Dolaşım Belgesi Düzenlenmesi Hk.

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Gelen yazıya göre;

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısında bildirmiş olduğu A.TR Dolaşım Belgesi'nin

Gümrük Birliği çerçevesinde kesin ihraca konu eşyanın serbest dolaşım statüsünü gösteren bir belge olduğu, geçici ihracat işlemleri kapsamında düzenlenmesinin uygun olmadığı vurgulanmış olup, bu kapsamdaki eşya için yine aynı Karar'da ilgili hükümlerine yer verilen INF 2 Bilgi Formunun düzenlenmesinin uygun bulunduğuna dair görüşe yer verilmişti.

Yukarıda belirtilen konu ile ilgili olarak Birliğimize iletilen sorunlar ve görüşler muhtelif tarihlerde yazılı ve şifahi olarak Ticaret Bakanlığına iletilmiştir.

Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Komisyonuyla geçici ihraç kapsamında

A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi hususunda yürütülen istişareler ve varılan mutabakat neticesinde, eşyanın Avrupa Birliği'ne (AB) geçici ihracatı kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin önünde bir sakınca bulunmadığının değerlendirildiği ve ülkemizden AB'ye bu kapsamda gerçekleştirilecek ihracatlarda A.TR Dolaşım Belgesi'nin düzenlenmesinin Bakanlıkça uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Bu itibarla, ihracatçılarımızdan geçici ihracat kapsamı eşya (taşıma kapları veya tamir amaçlı eşya vb.) için

AB'ye A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, talebin yerine getirilmesinde sakınca

bulunmamaktadır.

Saygılarımızla..