Joint Stock Companies

İstenilen Evrak ve Dilekçeler

ANONİM ŞİRKETLERİN  TİCARET SİCİLİNE TESCİL VEODA KAYIT İŞLEMLERİ :

A.   KURULUŞ:

1.      Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.      Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.      NoterOnaylı Ana Sözleşme (3 Adet)

4.      Kayıt Beyannamesi (Yetkililerce imzalanmalı)

5.      Ticaret Sicil Tüzüğünün 24.Maddesine göre düzenlenen taahhütname

6.      Ortakların  muhtar veya noterden onaylı nüfuscüzdan örneği (2 adet)

7.      Ortakların  muhtardan onaylı  ikametgahbelgesi (2 adet)

8.      Yetkilinin fotoğrafı (1’er adet)

9.      Yönetim kurulu üyelerinin, yetkililerin TescilTalepnamesi (2 adet)

10.   Yetkili tarafından imzalanmış “Şirketbildirim Formu” (4 adet)

11.   Yetkili tarafından imzalanmış “Sigortalı İşe GirişBildirgesi Formu(SGK)” (2 adet)

12.   Yetkiliye ait kimlik kartı formu

13.   Kurucular tarafından imzalanmış Kurucular Beyanı

14.   Noterden onaylı yönetim kurulu görevdağılımı, temsil ve ilzam kararı (2 Asıl)

15.   Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğineseçilmesi halinde tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçekkişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylıörneği.(2 Adet)

16.    Yönetimkurulu Beyan dilekçesi

17.    (Banka bloke yazısı ve dekont aslı)Pay bedellerinin kanunda veya anasözleşmede belirtilen en az tutarın ödendiğineilişkin açılan hesaba para yatıran şirket ortaklarının adı, soyadı / ünvanı ileher ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterileceğibanka mektubu

18.    Şirket sermayesinin tamamının yahut birkısmının nakden taahhüt edilmesi halinde,  nakden taahhüt edilen paylarınitibari değerinin en az  ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının iseşirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)

19.    Konulanayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınlarındeğerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmışdeğerleme raporları

20.    Konulanayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicildenalınacak yazı

21.    Aynisermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınlarınkayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

22.    Yabancıuyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri,vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimliknumaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onaylıikamet tezkeresi

23.    Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları için; yurt dışında çalıştığına veyaoturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge

24.    Yönetimkurulu üyesinin ortaklar dışından atanan yabancı uyruklu tüzel kişi olmasıhalinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belgenin,şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki TürkKonsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da YabancıResmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerinegöre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmışolması gerekir.)

25.    Yabancıuyruklu tüzel ortak / tüzel yetkili var ise esas mukavelede vergi numarasıbelirtilmelidir

Not: mersis.gumrukticaret.gov.tr adresindenkullanıcı adı ve şifre oluşturarak başvuru yapılması gerekmektedir.

 B.    ANA SÖZLEŞMEDEĞİŞİKLİĞİ:

1.      Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.      Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.      Tadil Metni (3 adet Asıl)

4.      Noterden onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1adet Asıl)

5.      Hazirun Cetveli (1 Adet Asıl)

6.      Bakanlık temsilcisi atama yazısı (asıl)

7.      Gündem

8.      Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili eldentebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi

9.      Değişikliğe ilişkin noter onaylı yönetimkurulu kararı ( 2 Asıl)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusuyapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresinden onlinebaşvuru yapılması gerekmektedir.


Not: Gündemde başka görüşülen konu var ise TicaretSicil Müdürlüğü ek evrak isteyebilir.

      C.GENEL KURUL:

1.      Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.      Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.      Noterden onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1adet)

4.      Hazirun Cetveli (1 adet asıl veya noter tastikli)

5.      Bakanlık Temsilcisi atama yazısı (asıl)

6.      Gündem

7.      Faaliyet ve Denetim Kurulu Raporu (1 asıl)

8.      Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili eldentebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,           

9.      Yönetim Kurulu seçimi var ise;
a)Noterden onaylı yönetim kurulu görev dağılımı,temsil ve ilzam kararı (2 Asıl)
b)Değişen yönetim kurulu üyelerinin ikişer adet, muhtar veya noterdenonaylı  resimli nüfus cüzdan örneği ve muhtardan onaylı ikametgah belgesi,

10.   Tescil Talepnamesi (noterden asıl 1adet)

11.   Bilanço

12.   Gelir Gider cetveli. (1 Asıl)

13.   Tahmini Bütçe

14.   İç Yönerge aslı

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusuyapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresindenonline başvuru yapılması gerekmektedir.

       Ç.ADRESDEĞİŞİKLİĞİ:

1.     Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.     Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.     Noterden onaylı yönetim kurulu kararı, (2 AdetAsıl)

4.     Ticaret Sicil Tüzüğünün 24.Maddesine göre düzenlenen taahhütname

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusuyapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresindenonline başvuru yapılması gerekmektedir.

      D.SERMAYE ARTIŞI:

1.      Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.      Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.      Tadil Metni (3 adet Asıl)

4.      Noterden onaylı genel kurul toplantıtutanağı, (1 Adet Asıl)

5.      Bakanlık Temsilcisi atama yazısı (asıl)

6.      Hazirun Cetveli (1 adet asıl)

7.      İlan – Gündem

8.      Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili eldentebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,

9.      Sermaye artırımına ilişkin noter onaylıyönetim kurulu kararı (2 Asıl)

10.   Eski sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMMraporu ve faaliyet belgesi,

11.   Şirket sermayesi ayni sermaye konularakarttırılıyor ise; mahkeme kararı ve bilirkişi raporu,

12.    Yönetim Kurulu Beyanı (TTK457,471)

  1. (Banka bloke yazısı aslı) Artan Sermayenin en az  ¼’ünün tescilden önce Kanunda veya ana sözleşmede belirtilmiş olan en az tutarının ödendiğine dair banka dekontu (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde,  nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az  ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)

14.    Konulanayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınlarındeğerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmışdeğerleme raporları

15.    Konulanayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicildenalınacak yazı

16.    Aynisermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınlarınkayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusuyapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresindenonline başvuru yapılması gerekmektedir.

       E.SİGORTA ACENTELİĞİ:

1.      Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.      Noter onaylı acentelik sözleşmesi ( 2 adet asıl)

3.      Noter onaylı acentelik vekaletnamesi (2 adet asıl)

4.      Sigorta acenteliğinin alındığına ilişkinnoter onaylı yönetim kurulu kararı (2 adet asıl)

5.      Acenteliğin feshi için; dilekçe ve noter onaylıacentelik fesihnamesi (2 adet asıl) aranır.

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusuyapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresindenonline başvuru yapılması gerekmektedir.


  ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ:


1.     Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

2.     Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe

3.     Hisse devrine ilişkin yönetim kurulu kararı (Noteronaylı 2 adet)

4.     Hisse devri sözleşmesi (noter onaylı 2 adet asıl)

5.     Hisse devri sonucunda yönetim kurulunda değişiklikoluşuyorsa yönetim kurulu değişikliğindeki belgeler eklenir.

6.     Hisse devri sonucunda şirket ortaklığına bir tüzelkişilik katılıyorsa tüzel kişilikçe verilen temsilci kararı ve o yıl içindealınmış ticaret sicil tasdiknamesi.

7.     Ortaklar son pay durumunu gösterir belge (Şirket kaşesialtında yönetim kurulu üyelerinin imzası ile)

8.     Vefat nedeniyle hisse durumunda değişiklik oluyorsa verasetilamı aslı ve bu karara istinaden yapılan hisse dağılımını gösterir yönetimkurulu kararı (Noter onaylı)

9.     Yeni giren ortaklara ait muhtardan/nüfus müdürlüğündenveya noterden yerleşim yeri belgesi nüfus cüzdan sureti (2 adet)

10.  ŞirketOrtaklar Pay Defteri’ne işlendiğini gösterir noter onaylı suretleri (1’er adet)


Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusuyapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresindenonline başvuru yapılması gerekmektedir.

 

ÖNEMLİ NOTLAR:  

1.     Hazırlanan belgelerde Yönetim Kurulu Üyelerinin T.C.Kimlik Numarası bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösteren belgegetirilmesi gerekmektedir.

2.     Şirket hamiline yazılı hisse senedi ihraç etmiş vedevre konu hisse hamiline yazılı hisse senedine bağlanmış ise hisse devritescil edilmez.

3.     Nama veya hamiline yazılı hisse senedi ihraç edilmemişise imzaları noter tarafından tasdik edilmiş devir sözleşmesi ile devremuvafakat edildiğini gösteren yönetim kurulu kararının noter tasdikli birörneğinin, nama yazılı hisse senedi ihraç edilmiş ise devre muvafakatedildiğini gösteren yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneğigerekmektedir.

4.     Reşit olmayan küçüklerin; anneleri ve babalarıyla yadabunlardan biriyle birlikte şirkete pay sahibi olmaları durumunda; kayyumatanmasına ilişkin mahkeme kararının ibraz edilmesi gerekmektedir.(AdaletBakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü sayı: b030hig0000001-4-50-29854 yazı)

5.     Hisse devrinde tescil zorunluluğu bulunmamaktadır.

6.     Tek Kişilik Şirkete Dönüşmelerde Hisse Devir TescilZorunluluğu Bulunmaktadır.


TEK ORTAKLIĞA DÜŞME (TTK.338)

           Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, busonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kurulunayazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibarenyedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipliolarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek paysahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksihâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanıyaptırmayan yönetim kurulu sorumludur. Şirket, tek pay sahibi olacak şekildekendi payını iktisap edemez; ettiremez.

            G.YÖNETİMKURULU ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ:

1.      Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.      Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.      İstifa ve İlk genel kurul toplantısınınonayına sunulmak üzere üye atanmasına ilişkin noter onaylı yönetim kurulukararı. (2 adet asıl)

4.      Yeni oluşan yönetim Kurulunun noter onaylı görev dağılımı, temsil ve ilzam kararı, (2 adet asıl)

5.      Yeni yönetim kurulu üyesinin tescil talepnamesi,

6.      Yeni Yönetim Kurulu Üyelerine ait muhtardan veyanoterden onaylı nüfus cüzdan örneği ve muhtardan onaylı ikametgah belgesi,(2 adet asıl)

7.      İstifa edenin istifa dilekçesi (1 asıl)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusuyapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresindenonline başvuru yapılması gerekmektedir.

H. TASFİYEYE GİRİŞ:

1.      Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.      Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.      Noterden onaylı genel kurul toplantıtutanağı, (1 adet asıl)

4.      Hazirun Cetveli (1 adet asıl ve noter tasdikli)

5.      Bakanlık Temsilcisi atama yazısı (Asıl)

6.      Gündem

7.      Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili eldentebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi, 

8.      Tasfiyeye geçiş ve sebebiyle ilgili noteronaylı yönetim kurulu kararı (2 Asıl)

9.      Değişen yönetim kurulunun veya yönetim kuruluharicinde seçilen tasfiye memurlarının 2 adet  muhtar veya noterdenonaylı  resimli nüfus cüzdan örneği ve muhtardan onaylı ikametgah belgesi,

10.   Tasfiye Unvanı adı altında İmza Beyannamesi

  1. Tasfiyeye giren sermaye şirketlerinde tasfiye alacaklısı var ise hesap bilgisi ve alacaklılar listesi beyanı
  2. Tasfiyeye giren sermaye şirketlerinde tasfiye alacaklısı yok ise hesap bilgisi ve alacaklılar listesi beyanı

   

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusuyapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresindenonline başvuru yapılması gerekmektedir.

I.                  TASFİYESONU:

1.      Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.      Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.      Noterden Onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2adet Asıl)

4.      Bakanlık Temsilcisi atama Yazısı (Asıl)

5.      Gündem

6.      Alacaklılara yapılan çağrı  ilanlarını içerengazeteler

7.      Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili eldentebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,

8.      Tasfiye sonu (sıfırlanmış) Bilanço ve Gelir – GiderTablosu (1 adet Asıl)

9.       Tasfiyegiriş Bilanço ve Gelir Gider Tablosu (1 adet Asıl)

10.   Mal Beyanı

11.   Yeddi Emine ait imza beyanı (1 adet)

12.   Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Formu

13.      Tasfiye Sonu Beyanı (2 nüsha - Şirket kaşesi iletasfiye memuru tarafından imzalanır).

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusuyapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresindenonline başvuru yapılması gerekmektedir.

       İ. ŞUBE AÇILIŞI:

1.      Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.      Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.      Merkez Ticaret Sicili  Müdürlüğünden onaylıAna sözleşme

4.      Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünden onaylı, kuruluşundanitibaren, Şube açılışına kadar geçen süre içerisinde  yapılan tümdeğişikliklere ait belgeler  ve bunların yayınlandığı Ticaret SiciliGazeteleri.(Tarih sırasına göre)

5.      Şube açılışı için Ticaret Sicil Tüzüğünün 120.maddeyegöre düzenlenmiş Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış belge

6.      Şube açılışına  ilişkin noterdenonaylı karar örneği. (2 adet Asıl)

7.      Bu kararda; Şube Unvanı, sermayesi, yetkilileri(İkamet adresleri yazılı olarak), temsil şekli, adresi ve faaliyet konusuaçıkça belirtilecek.

8.      Şube yetkilisinin 2 adet noterden veya muhtardanonaylı resimli nüfus cüzdan, ikametgah belgeleri, fotoğrafları

9.      Şube yetkilisinin şube ünvanı altında düzenlenmiştescil talepnamesi (2 adet asıl)

10.    Kayıt Beyannamesi

11.   Ticaret Sicil Tüzüğünün 24.maddesine göredüzenlenen taahhütname

12.   Şube müdürü beyan dilekçesi

Not: Şube açılışı için mersis.gumrukticaret.gov.tradresinden kullanıcı adı ve şifre oluşturarak başvuru yapılması gerekmektedir.

 

           J. MERKEZ NAKLİ:

1.      Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.      Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.      Ticaret Sicil Tüzüğünün 24.maddesine göredüzenlenen taahhütname

4.      Eski Ticaret Sicili  Müdürlüğünden onaylı Anasözleşme

5.      Eski Ticaret Sicili Müdürlüğünden onaylı, kuruluşundanitibaren, Merkez nakline kadar geçen süre içerisinde  yapılan tümdeğişikliklere ait belgeler  ve bunların yayınlandığı Ticaret SiciliGazeteleri.(Tarih sırasına göre)

6.      Merkez nakli için Ticaret Sicil Tüzüğünün 111.maddeyegöre düzenlenmiş Eski Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış belge

7.      Merkez nakline ilişkin noterdenonaylı  karar örneği. (2 adet asıl)

8.      Merkez nakline ilişkin tadil metni (3 Asıl)

9.      Merkez nakline ait genel kurul evrakları

a)     Noterden onaylı genel kurul toplantıtutanağı (1 adet Asıl)

b)     Hazirun cetveli

c)     Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı,

d)     Gündem,

e)     Gündemin yayınlandığı gazete aslı,

f)      Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili eldentebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi.)

10.   Bütün ortakların ikişer adet noterden veyamuhtardan onaylı resimli nüfus cüzdan örneği, ikametgah belgeleri

11.   En son yetkililerin imza beyannameleri (2 adet)

12.   Kayıt beyannamesi

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusuyapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresindenonline başvuru yapılması gerekmektedir.

       K.ŞUBEKAPANIŞI:

1.     Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.     Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.     Noterden onaylı yönetim kurulu kararı, (2 adetasıl)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusuyapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresindenonline başvuru yapılması gerekmektedir.


L.ANONİM ŞİRKETLERDE BİRLEŞME:

 

1-      TicaretSicil Müdürlüğüne Dilekçe

2-      Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3-      Birleşme kararının alındığı genel kurultoplantı tutanağı (Noter onaylı)

4-      Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylısı)

5-      Bilanço (Birleşmeye esas alınan 2 adet asıl)

6-      Birleşme sözleşmesi (Noter onaylı 2 adet)

7-      Borç beyanı (Devir olan şirketten 2 adet)

8-      Borç taahhüdü ( 2 adet- devir alan şirketten)

9-      Özvarlık tespitine dair mahkeme kararı vebilirkişi raporu

10-  Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Aslı)

11-  Gündem

Birleşmeninhemen hüküm ifade edeceği hallerde;

12-  Devir alınan şirketin alacaklılar listesi vemuvafakat kâğıtları

13-  Borçların ödenmesi halinde ödendi makbuzları


Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusuyapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresindenonline başvuru yapılması gerekmektedir.

Önemli Notlar:

-Hazırlanacak evraklar devir olan şirket ve devir alan şirket için ayrıayrı hazırlanacaktır.

M. ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYEDEN DÖNÜŞ:

1-      Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe

2-      Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3-      Mahkemeden şirketin mal varlığınındağıtımına başlanılmadığınaBağlantı dair karar (Aslı)

4-      Genel kurul evrakları (Tasfiyedendönülmesine dair kararın alındığı genel kurul evrakları ile ayrıca yönetimkurulunun süresi sona erdiyse veya yönetim kurulu mevcut eğilse genel kuruldayönetim kurulu seçimi yapılması gerekmektedir.)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusuyapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresindenonline başvuru yapılması gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOTLAR:

Tasfiyeden dönüş yapılabilmesi için şirketin 559.sayılı K.H.K. ye göremünfesih olmaması gerekmektedir.

 

Döküman indir