Changing Kind

ANONİM ŞİRKETTEN LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞÜM 

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Genel kurul tarafından onaylanmış tür değiştirme planı,  
3-Şirketin yönetim organı tarafından hazırlanan tür değiştirme raporu, 
4-Yeni türe ilişkin anasözleşme (Noter onaylı 2 adet)
5- Tür değiştirmeye ilişkin genel kurul kararının noter onaylı 1 adet örneği, 
6-Hazirun cetveli (Noter onaylı örneği veya aslı)
7-Hükümet temsilcisi atama yazısı aslı  
8-Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ile SMM/YMM’ye ait faaliyet belgesi
9-Tür değiştiren şirketin; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan 
10-Şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.
11-Gündem
12-Şirketi temsile yetkili kişi/kişilerin şirket ünvanı altında hazırlanmış imza beyannamesi (Noter onaylı asıl)
13-Sermaye arttırılıyor ise arttırılan sermayenin %004 Halk Bankasına yatırıldığına dair dekontunun aslı ve fotokopisi (Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi 80000011(IBAN no:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) nolu Rekabet Kurumu hesabına)
14-Tür değiştirme bilançosu varsa ara bilanço
15-Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço

ÖNEMLİ NOT:

*** Hazırlanan belgelerde yeni ortakların T.C. Kimlik Numarası bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge getirilmesi gerekmektedir.
*** Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan yeni giren ortaklara ait ikametgah belgeleri yukarıdaki belgelere eklenecektir. 
*** Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.
*** Türk Ticaret Kanunu’nun 421.maddesinin 5-B bendi hükümleri saklı kalmak şartıyla anonim şirketlerde, tür değiştirme planı, esas veya çıkarılmış sermayenin üçte ikisini karşılaması şartıyla, genel kurulda mevcut oyların üçte ikisinin ayrıca ek ödeme veya kişisel edim yükümlülüğü doğacaksa tüm ortakların onayıyla kararıyla alınır.  
*** Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise ayrıca sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir.

KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETTEN LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞÜM 

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Ortaklar kurulu tarafından onaylanmış tür değiştirme planı,  
3-Şirketin yöneticileri tarafından hazırlanan tür değiştirme raporu, 
4-Yeni türe ilişkin anasözleşme (Noter onaylı 2 adet)
5- Tür değiştirmeye ilişkin ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneği, 
6-Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ile SMM/YMM’ye ait faaliyet belgesi
7-Şirketi temsile yetkili kişi/kişilerin şirket ünvanı altında hazırlanmış imza beyannamesi (Noter onaylı asıl)
8- Tür değiştiren şirketin; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan
9-Sermayenin %004 Halk Bankasına yatırıldığına dair dekontunun aslı ve fotokopisi (Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi 80000011(IBAN no:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) nolu Rekabet Kurumu hesabına)
10- Tür değiştirme bilançosu varsa ara bilanço
11- Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço

ÖNEMLİ NOT:

***Hazırlanan belgelerde yeni ortakların T.C. Kimlik Numarası bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge getirilmesi gerekmektedir.
*** Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan yeni giren ortaklara ait ikametgah belgeleri yukarıdaki belgelere eklenecektir. 
*** Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler
*** Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise ayrıca sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir
*** Kollektif ve komandit şirketlerde a.ş dönerken tür değiştirme planı bütün ortakların oybirliğiyle onanır. Ancak, şirket sözleşmesinde ortakların tümünün üçte ikisinin olumlu oyuyla bu kararın alınabileceği öngörülebilir

KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETTEN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜM 

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Ortaklar kurulu tarafından onaylanmış tür değiştirme planı,  
3-Şirketin yöneticileri tarafından hazırlanan tür değiştirme raporu, 
4-Yeni türe ilişkin anasözleşme (Noter onaylı 2 adet)
5- Tür değiştirmeye ilişkin ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneği, 
6-Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ile SMM/YMM’ye ait faaliyet belgesi
7-Şirketi temsile yetkili kişi/kişilerin şirket ünvanı altında hazırlanmış imza beyannamesi (Noter onaylı asıl)
8-Tür değiştiren şirketin; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile numaralarını içeren beyan. 
9-Sermayenin %004 Halk Bankasına yatırıldığına dair dekontunun aslı ve fotokopisi (Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi 80000011(IBAN no:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) nolu Rekabet Kurumu hesabına)
10- Tür değiştirme bilançosu varsa ara bilanço

ÖNEMLİ NOT:

***Hazırlanan belgelerde yeni ortakların T.C. Kimlik Numarası bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge getirilmesi gerekmektedir.
*** Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan yeni giren ortaklara ait ikametgah belgeleri yukarıdaki belgelere eklenecektir. 
*** Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler
*** Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise ayrıca sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir
*** Kollektif ve komandit şirketlerde a.ş dönerken tür değiştirme planı bütün ortakların oybirliğiyle onanır. Ancak, şirket sözleşmesinde ortakların tümünün üçte ikisinin olumlu oyuyla bu kararın alınabileceği öngörülebilir

LİMİTED ŞİRKETTEN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜM

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Genel kurul tarafından onaylanmış tür değiştirme planı,  
3-Şirketin yönetim organı tarafından hazırlanan tür değiştirme raporu, 
4-Yeni türe ilişkin anasözleşme (Noter onaylı 2 adet)
5-Tür değiştirmeye ilişkin genel kurul kararının noter onaylı 2 adet örneği, 
6-Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ile SMM/YMM’ye ait faaliyet belgesi
7-Şirketi temsile yetkili kişi/kişilerin şirket ünvanı altında hazırlanmış imza beyannamesi (Noter onaylı asıl)
8-Tür değiştiren şirketin; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile numaralarını içeren beyan. 
9-Sermaye arttırılıyor ise arttırılan sermayenin %004 Halk Bankasına yatırıldığına dair dekontunun aslı ve fotokopisi (Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi 80000011(IBAN no:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) nolu Rekabet Kurumu hesabına)
10- Tür değiştirme bilançosu varsa ara bilanço
11- Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço

ÖNEMLİ NOT:

***NHazırlanan belgelerde yeni ortakların T.C. Kimlik Numarası bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge getirilmesi gerekmektedir.
*** Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan yeni giren ortaklara ait ikametgah belgeleri yukarıdaki belgelere eklenecektir. 
*** Limited şirketlerde, tür değiştirme planı sermayenin en az dörtte üçüne sahip bulunmaları şartıyla, ortakların dörtte üçünün kararıyla alınır.
*** Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.
*** Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise ayrıca sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir.

TİCARİ İŞLETMELERİN TİCARET ŞİRKETİNE DÖNÜŞMESİ

Bir ticari işletmenin bir ticari şirkete dönüşmesi esnasında yeni türün kuruluşu esnasında istenen belgeler temin edilir. Bunlara ilave olarak;
1-Ticari işletmenin malvarlığı unsurlarının tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu
2-Ticari işletmenin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ve diğer sicillerde kayıtlı bulunan mal varlığı listesi
3-Bu mal varlıklarının sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyanları

TİCARET ŞİRKETİNİN TİCARİ İŞLETMESİNE DÖNÜŞMESİ

1-Genel kurul tarafından onaylanmış tür değiştirme planı. 
2-Tür değiştiren şirketin denetime tabi olması halinde denetçi tarafından; diğer şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış son bilanço veya gerektiğinde ara bilanço. 
3-Şirketin yönetim organı tarafından hazırlanan tür değiştirme raporu. 
4-Tür değiştirmeye ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği. 
5-Yeni türün tesciline ilişkin gerekli belgeler. 
6-Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ile SMM/YMM’ye ait faaliyet belgesi
7-Tür değiştiren şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan. 
8-Ticaret şirketinin paylarının ticari işletmeyi işletecek kişi veya kişilere devredildiğini ispatlayıcı belgeler.

**Dönüşme sonucunda meydana gelen ticari işletme dönüşen ticaret şirketinin devamıdır.