Limited Şirketler

İstenilen Evrak ve Dilekçeler

LİMİTEDŞİRKETLERİN  TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE ODA KAYIT İŞLEMLERİ :

A.     KURULUŞ:

1.       Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.       Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.       Noter onaylı Anasözleşme (3 Adet)

4.       Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi (1adet)

5.       Ticaret Sicil Tüzüğünün 24.Maddesine göre düzenlenen Taahhütname

6.       Ortaklar pay listesi

7.       Şirketmüdürü ve yetki için alınan ortaklar kurulu kararından noter tasdikli (2 adet)  

8.        Şirket yetkilisinin tescil talepnamesi noterden  (2 adet)

9.        Kurucular tarafından imzalanmış kurucularbeyanı (2 adet)

10.     Şirket Müdür Beyanı (Şirket müdürü veyamüdürlerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı beyanile dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmışbelge) (2 adet)

11.    Kurucuortaklar tarafından imzalanan Kurucu Ortak Beyanı (2 Adet)

12.    Birtüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birliktetüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı,soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (2adet)

13.   ( Banka bloke yazısı ve dekont aslı) Pay bedellerinin kanunda veya ana sözleşmede belirtilen en az tutarın ödendiğine ilişkin açılan hesaba para yatıran şirket ortaklarının adı, soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterileceği banka mektubu

           *Şirket sermayesinin tamamının yahutbir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde,  nakden     

            taahhüt edilen payların itibari değerininen az  ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise   

            şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)

14.    Ayni sermayevar ise ;*Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler veayınların değerinin tespitine ilişkin Asliye Ticaret Mahkemesince atananbilirkişiler tarafından hazırlanmış değerleme raporları,

15.   *Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

16.  *Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

17.    Eğer; 18 yaşından küçük ortak   var ise; Reşit olmayan küçüklerin anne, baba veya bunlardan biriyle şirket ortağı olmaları durumunda Mahkeme’den  Kayyum Atanması kararı)

18.    Ortaklarınmuhtar veya noterden onaylı nüfus cüzdan örneği (2 adet)

19.    Ortakların ve müdürün muhtardan onaylı ikametgah belgesi (2 adet)

20.    Eğer; ortaklar arasında yabancı uyruklu  hükmi şahıs ortak  var ise;

(Hükmü şahsiyet ortakların temsilcileri için İkamet Tezkereleri vePasaport tercümeleri- ayrıca; Vergi Kimlik Numaraları Hükmü şahsiyet ortaklarınülkelerinde kayıtlı oldukları kuruluşlardan alacakları faaliyet belgeleri aslı,Türkçe tercümeli noter veya konsolosluk ve apostil  tasdikli.

21.   Yabancı Uyruklu Ortaklar için; İkamet Tezkereleri ve Pasaport tercümeleri-Vergi Kimlik Numaraları ;

            Tercümeler Noter veya Konsolosluktasdikli olacak. Yabancı ortaklar Vergi Dairesinden  

            aldıkları Vergi Kimlik NumaralarınıMatbu Formlarda belirteceklerdir.

22.   Yetkilinin veya şirket müdürün fotoğrafı (1 adet)

23.   Yetkili tarafından imzalanmış “Şirket BildirimFormu” (4 adet)

24.    Yetkili tarafındanimzalanmış “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Formu(SGK 2 adet)

25.    Yetkiliye ait kimlik kartı formu

Not: mersis.gumrukticaret.gov.tr adresindenkullanıcı adı ve şifre oluşturarak başvuru yapılması gerekmektedir.

 

 

B.      ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

1.       TicaretSicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.       TicaretOdası Başkanlığına Dilekçe

3.       Ticaret Sicil Tüzüğünün 24.Maddesine göre düzenlenen Taahhütname

4.       TadilMetni (3 adet Asıl)

5.       Değişikliğeilişkin noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 adet asıl)

6.       Ortaklar pay listesi (son durumubelirten)

Not:Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr.adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

A.   SERMAYE ARTIŞI:

1.       Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.       Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.       Ticaret Sicil Tüzüğünün 24.Maddesine göre düzenlenen Taahhütname

4.       Noterden onaylı ortaklar kurulu Tadil Metni Kararı (2 adet asıl)

5.       Tadil Metni (3 adet asıl)

6.       Eski sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM raporu ve Faaliyet belgesi

7.       Şirket sermayesi ayni sermaye konularak arttırılıyor ise; mahkeme kararı veya yeminli mali müşavir raporu

8.       Ayni sermaye var ise ;*Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin Asliye Ticaret Mahkemesince atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerleme raporları,

 1. *Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
 2. *Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 3. Ortaklar pay listesi (son durumu belirten)
 4. (Banka bloke yazısı aslı) Artan Sermayenin en az  ¼’ünün tescilden önce Kanunda veya ana sözleşmede belirtilmiş olan en az tutarının ödendiğine dair banka dekontu (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde,  nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az  ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

D.       HİSSE DEVRİ:

1.       TicaretSicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.       TicaretOdası Başkanlığına Dilekçe

3.       Noterdendüzenlenmiş hisse devir sözleşmesi (2 adet Asıl)

4.       Hissedevir ile ilgili noterden onaylı ortaklar kurulu kararı (2 adet Asıl)

 1. Şirket Ortaklar Pay Defteri’ne işlendiğini gösterir noter onaylı suretleri (1’er adet)

6.       Şirketedevir neticesinde yeni ortak giriyorsa yeni ortağın; 2 adet noter veyamuhtardan onaylı nüfus cüzdan örneği,2 adet muhtardan onaylı ikametgah belgesi

7.       Müdüratanması ile ilgili noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 adet Asıl)

 1. Şirket müdürü ve yeni giren ortakların beyan formu

9.       Noterden düzenlenen Tescil talepnamesi (1Adet)

 1. Ortaklar pay listesi (son durumu belirten)
 2. Rüştünü ispat etmemiş ( 18 yaşından küçük ) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi 

 aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğinedair mahkeme kararı aslı ve Kayyuma ait  nüfus ve ikametgah belgesi(muhtardan veya nüfustan)

 1. Yabancı ortak varsa; hakiki şahıs ise noter onaylı pasaport tercümesi, tüzel kişi ise yetkili   

mercidenalınmış apostil şerhli ve noter onaylı sicil belgesi tercümesi

Not:Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr.adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

 1. VERASETLE ŞİRKETE ORTAK GİRMESİ

1.      TicaretSicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.      TicaretOdası Başkanlığına Dilekçe

 1. Veraset İlamı İlgili Mahkemeden 1 adet Aslı ve Noterden Tasdikli)
 2. Veraset ilamına dayanılarak alınan 2 adet noter onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (hisse dağılımını gösterir.)
 3. Verasetle ortaklığa girenlerin muhtardan 2’şer adet ikametgâh belgesi ve nüfus suretleri aslı
 4. Reşit olmayan küçüklerin anne, baba veya bunlardan biriyle şirket ortağı olmaları durumunda Mahkeme’den Kayyum Atanması kararı aslı
 5. Kayyuma ait muhtardan onaylı ikametgâh belgesi ve nüfus sureti   (1’er adet)
 6. Kayyuma ait İmza Beyannamesi (1 adet noter onaylı)
 7. En son Ortaklar Pay Listesi
 8. Verasetle şirkete ortak olanların Şirket Ortaklar Pay Defteri’ne işlendiğini gösterir noter onaylı suretleri (1’er adet)

11.  Müdüratanması ile ilgili noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 adet Asıl)

 1. Değişiklik varsa Şirket müdürü ve yeni giren ortakların beyan formu

13.  Noterden düzenlenen Tescil talepnamesi (1Adet)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadanönce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresinden online başvuruyapılması gerekmektedir.

 

 1.  TEK ORTAKLI  HİSSE DEVRİ  İŞLEMLERİ:

 

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Ortaklar pay listesi (son durumu belirten)
 4. Hisse devri ile ilgili noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 adet) (Not: Şirket tek ortaklı şirketten çok ortaklı şirkete dönüştüğünü şirketin hisse devir kararında belirtilmelidir.)

           (Kararın içeriğinde şirketin tekortak olduğu, kalan tek ortağın yerleşim yeri ve    

           vatandaşlık bilgileri TTK. 574.Maddesi gereği yazılması gerekir.)

 1. Şirket müdürü seçimi ile ilgili noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 adet)

            Not: 6102 sayılı türk ticaretkanununun 624. maddesi gereğince şirketin birden fazla   

            müdürünün bulunması hâlinde,bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına   

            bakılmaksızın, genel kurultarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır.

 1. Hisse devir sözleşmesi noter onaylı (2 adet)
 2. Hisse devrinin ortaklar pay defterine işlendiğini gösterir noter tasdikli suret- 1 adet (hem giren hem de çıkan ortağa ait)

8.      Şirketedevir neticesinde yeni ortak giriyorsa yeni ortağın; 2 adet noter veyamuhtardan onaylı nüfus cüzdan örneği,2 adet muhtardan onaylı ikametgah belgesi

 1. Hisse devrinden sonra şirket müdürü değişiyor ise yada birden fazla müdür olması durumunda yeni müdürlere ait 1 adet noter onaylı Tescil Talepnamesi
 2. Şirket müdürü ve yeni giren ortakların beyan formu


Not: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun623.maddesi gereğince şirket ortaklarından en az birinin şirket müdür olarakkalması gerektiğinden, yapılan tescil neticesinde tek ortak kalan şirketlerinkalan tek ortağın şirket müdürü olması gerekir.

Not:Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr.adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

G.      ADRES DEĞİŞİKLİĞİ:

1.       TicaretSicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.       TicaretOdası Başkanlığına Dilekçe

3.       Adresdeğişikliği ile ilgili noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 adet Asıl)

4.       TicaretSicil Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname

5.                   Ortaklar pay listesi (sondurumu belirten)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusuyapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresindenonline başvuru yapılması gerekmektedir.


H.      MÜDÜR ATAMASI:

1.       TicaretSicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.       TicaretOdası Başkanlığına Dilekçe

3.       Müdüratanması ile ilgili noter onaylı ortaklar genel kurulu kararı (2 adet Asıl)

4.       Müdürün;2 adet noter veya muhtardan onaylı nüfus cüzdan örneği, muhtardan onaylıikametgâh belgesi,

5.       Şirket Müdür Beyanı (Şirket müdürü veya müdürlerininkimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı beyan iledışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge)(2 adet)

6.       Ortaklar pay listesi (son durumubelirten)

7.       NoterdenTescil talepnamesi (1 adet)

Not:Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr.adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

İ.        TASFİYEYE GİRİŞ:

1.       TicaretSicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.       TicaretOdası Başkanlığına Dilekçe

3.       Noterdenonaylı Tasfiyeye giriş müdürler kurulu kararı (2 adet Asıl)

4.       NoterdenOnaylı Tasfiyeye girişe ait genel kurul toplantı tutanağı (1 adet Asıl)

5.       Tasfiyememurunun; 2 adet noter veya muhtardan onaylı resimli nüfus cüzdan örneği, muhtardanonaylı ikametgâh belgesi,

6.       Tasfiyememurunun İmza beyannamesi

7.       Ortaklar pay listesi (son durumubelirten)

8.       Tasfiyeyegiriş bilançosu (yetkili ve mali müşavir imzalı) (1 Adet)

9.       Tasfiyeyegiriş gelir gider tablosu (yetkili ve mali müşavir imzalı) (1 Adet)

10.    HazirunCetveli (1 adet Asıl)

11.    Tasfiyeişlemleri şirket merkezinden farklı bir adreste yürütülecek ise merkez buadrese nakledilmelidir.

 1. Tasfiyeye giren sermaye şirketlerinde tasfiye alacaklısı var ise hesap bilgisi ve alacaklılar listesi beyanı
 2. Tasfiyeye giren sermaye şirketlerinde tasfiye alacaklısı yok ise hesap bilgisi ve alacaklılar listesi beyanı    

Not:Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr.adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

J.        TASFİYE SONU:

1.       TicaretSicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.       TicaretOdası Başkanlığına Dilekçe

3.       Tasfiyesonu ile ilgili noterden onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 Adet Asıl)

4.       Haziruncetveli asıl imzalı (1 adet)

5.       TasfiyeSonu ile ilgili noterden onaylı ortaklar genel kurulu kararı (2 adet Asıl)

6.       Yetkilitarafından ve mali müşavirce imzalı tasfiye sonu bilançosu (1 adet Asıl) (DamgaPulu Bedeli Ödendi Makbuzu)

7.       Şirketalacaklılarına yapılan çağrı ilanlarına ilişkin gazeteler

8.       Ortaklar pay listesi (son durumubelirten)

9.       YeddiEmine imza beyanı

10.    Yetkilive Mali Müşavir imzalı tasfiye sonu ve gelir – gider tablosu (1 adet Asıl)

 1. İ.İ.K.nun 44.maddesine istinaden düzenlenmiş mal beyanı (2 nüsha - Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır)

12.    Sigortalıişten çıkış bildirgesi (Her Ortak için 2 adet asıl ve imzalı olacak.)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusuyapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresindenonline başvuru yapılması gerekmektedir.

K.       SİGORTA ACENTELİĞİ:

1.       TicaretSicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.       TicaretOdası Başkanlığına Dilekçe

3.       Acenteliksözleşmesi (2 adet Asıl)

4.       Noteronaylı acentelik vekaletnamesi (2 adet Asıl)

5.       Sigortaacenteliğinin alındığına ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 adetAsıl)

6.       Acenteliğinfeshi için; dilekçe ve noter onaylı acentelik fesihnamesi (2 adet asıl) aranır.

Not:Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr.adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

L.       ŞUBE AÇILIŞI:

1.       TicaretSicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.       TicaretOdası Başkanlığına Dilekçe

3.       KayıtBeyannamesi

4.       TicaretSicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenecek taahhütname

5.       MerkezTicaret Sicili Müdürlüğünden onaylı Anasözleşme,

6.       MerkezTicaret Sicili Müdürlüğünden onaylı, kuruluşundan itibaren, Şube açılışınakadar geçen süre içerisinde  yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Ticaret Sicili Gazeteleri.(Tarih sırasına göre)

7.       Şubeaçılışı için Ticaret Sicili Tüzüğünün 120.maddeye göre düzenlenmiş, MerkezTicaret Sicili Müdürlüğünden alınmış belge

8.       Şubeaçılışına ilişkin noterden onaylı karar örneği (2 adet Asıl) 

a)     Bu kararda; Şube Ünvanı, Sermayesi, Yetkilileri(ikametgah adresleri yazılı olarak) temsil şekli, adresi ve faaliyet konusuaçıkça belirtilecek

9.       Şubeyetkilisinin; 2 adet noterden veya muhtardan onaylı nüfus cüzdan örneği,muhtardan onaylı ikametgah belgeleri,

10.    ŞubeYetkilisinin Şube Ünvanı altında Noterden Tescil Talepnamesi (1 adet Asıl)

11.    Ortaklar pay listesi (son durumubelirten)

12.    Şirket Şube Müdür Beyanı

Not: Şube açılışı için mersis.gumrukticaret.gov.tradresinden kullanıcı adı ve şifre oluşturarak başvuru yapılması gerekmektedir.

M.     MERKEZ NAKLİ:

1.       TicaretSicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.       TicaretOdası Başkanlığına Dilekçe

3.       HükmiŞahıs Kayıt Beyannamesi

4.       TicaretSicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenen taahhütname

5.       EskiTicaret Sicili  Müdürlüğünden onaylı Ana sözleşme.

6.       EskiTicaret Sicili Müdürlüğünden onaylı, kuruluşundan itibaren, Merkez naklinekadar geçen süre içerisinde  yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Ticaret Sicili Gazeteleri (Tarih sırası ile)

7.       Merkeznakli için Ticaret Sicili Tüzüğünün 111.maddeye göre düzenlenmiş Merkez TicaretSicili Müdürlüğünden alınmış belge aslı

8.       MerkezNakline ilişkin noterden tastikli ortaklar kurulu karar örneği (2 adet Asıl)

9.       MerkezNakline ilişkin tadil metni (3 adet Asıl)

10.    Bütünortakların 2 adet noterden veya muhtardan onaylı nüfus cüzdan örneği, muhtardanonaylı ikametgah belgeleri,

11.    Yetkiliyeait 1 adet fotoğraf

12.    Enson yetkililerin imza beyannameleri

13.    Kimlikkartı formu 

14.    Ortaklar pay listesi (son durumubelirten)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusuyapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresindenonline başvuru yapılması gerekmektedir.

N.    BİRLEŞME :

1.       TicaretSicili Müdürlüğüne Dilekçe

2.       TicaretOdası Başkanlığına Dilekçe

3.       Birleşmesözleşmesinin düzenlenmesi hususunda noterden onaylı ortaklar kurulu kararı (2adet Asıl)

4.       Birleşmesözleşmesi (3 adet )

5.       Birleşmesözleşmesinin ortaklar kurulu tarafından onayına ilişkin noterden onaylı karar(2 adet Asıl)

6.       Birleşenşirketlerin  düzenleyeceği ortak bilanço (2 adet Asıl)

7.       Devir olunan  şirketin borçlarının ne suretleödeneceğine ilişkin beyanname

8.       Devirolunan şirketin öz varlığına ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme kararı

9.       Devir alan şirketin sermaye artırımına ilişkinmadde tadil metni (3 Asıl)

10.    Devir alan şirketin sermaye artırımına ilişkinalacağı noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 Asıl)

11.    Eski sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMMraporu ve faaliyet belgesi

12.    Ortaklar pay listesi (son durumubelirten)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusuyapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresindenonline başvuru yapılması gerekmektedir.

O.      MERKEZDE ŞUBE AÇILIŞI :

1.       TicaretSicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.       TicaretOdası Başkanlığına Dilekçe

3.       Şubeaçılışına ilişkin noterden onaylı karar örneği (2 adet Asıl) 

a)     Bu kararda; Şube Ünvanı, Sermayesi, Yetkilileri(ikametgah adresleri yazılı olarak) temsil şekli, adresi ve faaliyet konusu açıkçabelirtilecek

4.       Şubeyetkilisinin; 2 adet noterden veya muhtardan onaylı nüfus cüzdan örneği,      muhtardan onaylı ikametgah belgeleri,

5.       Şubeyetkililerinin noterden İmza beyannameleri (1 adet Asıl)

6.       HükmiŞahıs Kayıt Beyannamesi

7.       TicaretSicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenecek taahhütname

8.       Ortaklar pay listesi (son durumubelirten)

Not: Şube açılışı için mersis.gumrukticaret.gov.tradresinden kullanıcı adı ve şifre oluşturarak başvuru yapılması gerekmektedir.

Ö. ŞUBEKAPANIŞ TESCİLİ:

1.     Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.     Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.     Şube kapanışına ilişkin noterden onaylı ortaklar genelkurulu karar örneği (2 adet Asıl) 

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusuyapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresindenonline başvuru yapılması gerekmektedir.

 

 


P.       SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ :

1.       TicaretSicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.       TicaretOdası Başkanlığına Dilekçe

3.       Noteronaylı acentelik fesihnamesi (2 adet)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusuyapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresindenonline başvuru yapılması gerekmektedir.

S.       ŞUBE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ :

1.       TicaretSicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.       TicaretOdası Başkanlığına Dilekçe

3.       ŞubeAdres değişikliği ile ilgili noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 adet Asıl)

4.       TicaretSicil Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusuyapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresindenonline başvuru yapılması gerekmektedir.


T. ORTAĞIN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ :

1. Ticaret Sicil MüdürlüğüneDilekçe

2.Ticaret Odası BaşkanlığınaDilekçe

3. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesinegöre ortaklık listesi (Şirket yetkilileri tarafından 

     imzalanmış),
4. Adı ve soyadı değişikliğine ilişkin noter onaylı ortaklarkurulu karar örneği  (2asıl),
5. Adı veya soyadı değişikliğini gösterir mahkeme kararı aslı veya mahkeme yadanoter onaylı örneği (1 asıl, 1 fotokopi),
6. Adı/Soyadı değişen kişi şirket müdürü ise ve imzası değişiyorsa noter onaylıimza beyannamesi (Islak imzalı – 2 adet asıl),
7. Yeni çıkarılan T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1adet),

8.Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (1asıl - 1 fotokopi) ve muhtardan    onaylıikametgah belgesi (2 adet asıl).


Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusuyapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresindenonline başvuru yapılması gerekmektedir.