Kooperatif Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi Hk

28/07/2021 tarih ve 31551 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe gire 18/07/2021 tarih ve 7333 sayılı Kanun ‘un 21’nci Maddesi “16/04/2020 tarihli ve 7244 sayılı Yeni Koranavirüs (Covid-19) Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının d bendinin üçüncü cümlesinde yer alan üç ay ibaresi altı ay şeklinde değiştirilmiştir hükmünü haizdir.

Bu yazıya istinaden; 30/04/2021 tarihi sonrası ertelenen olağan genel kurul toplantılarının bu tarihden itibaren altı (6) ay içerisinde (31 Ekim 2021 tarihine kadar) yapılması ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam etmesine karar verilmiştir.