“YENİDEN DEĞERLEMEDE “SON TARİH 31 ARALIK

9 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu ile mükelleflere sağlanan bir önemli avantaj ile, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine aktiflerinde kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini 31.12.2021 tarihine kadar yeniden değerleme imkanı getirilmiştir.2021 yılı sonuna kadar mükelleflere getirilen yeniden değerleme imkanı ile enflasyonun şirket bilançolarında yarattığı tahribat ve enflasyon vergisinin etkilerini ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Yapılan düzenleme ile işletmelerin aktiflerinde bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutarak (Yİ-ÜFE değerine) bugünkü değerine getirilmesi sağlanabilecektir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31’inci maddesinde sayılan mükellefler, 9.6.2021 itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini 2021 yılı sonuna kadar 16.7.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 530 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde yeniden değerleme yapabileceklerdir.

Buna göre; bilanço esasına göre defter tutan tam mükellefiyet kapsamındaki kolektif, adi komandit ve adi şirketler de dahil olmak üzere ferdi işletme sahibi gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri bilançolarına kayıtlı iktisadi kıymetlerini, Kanunda yazılı istisnalar dışında yeniden değerleme hakkına sahiptirler.

213 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinin yedinci fıkrasının yürürlüğe girdiği 9.6.2021 tarihi itibarıyla aktife kayıtlı bulunan iktisadi kıymetler yeniden değerlemeye tabi tutulabilecek olup, yeniden değerlemeye tabi tutulacak taşınmazların 213 sayılı Kanun uygulamasında amortismana tabi iktisadi kıymet mahiyetinde olması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Düzenleme ile;

                Taşınmazlar,

                Taşınmaz mahiyetinde olmamakla birlikte 213 sayılı Kanun uyarınca amortisman yoluyla itfası    gereken gayrimenkul gibi değerlenen kıymetler (gayrimenkullerin mütemmim cüzileri ve               teferruatı, tesisat ve makinalar, gemiler ve diğer taşıtlar, gayrimaddi haklar),

                Demirbaşlar,

                Sinema filmleri,

                Şerefiyeler,

                Araştırma-geliştirme harcamaları,

                Özel maliyet bedelleri,

                Aktifleştirilen ilk tesis ve taazzuh giderleri gibi,

kıymetler yeniden değerlemeye tabi tutulabilecektir.

Tebliğin 6’ncı maddesinde belirlenen usul ve esaslar dahilinde; 9.6.2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan iktisadi kıymetlerin ve varsa bunların amortismanları yeniden değerlemeye tabi tutulacaktır.

Yeniden değerleme yapılması ihtiyari olup, 31.12.2021 tarihine kadar yeniden değerleme yapılabilecektir.

Yeniden değerleme oranı Genel Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilmiş olup, Yİ-ÜFE değeri üzerinden yapılacak değerleme sonucunda değer artışına ilişkin verginin (değer artış tutarı üzerinden % 2) işlemin yapıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar beyan edilip, üç eşit taksitte (ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler sırasıyla beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere) ödenmesi zorunludur.

Yeniden değerleme sonucu iktisadi kıymetlerdeki artış bilançonun pasifinde ayrı bir hesapta takip edilecek olup, sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilen kısmı, işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.

Söz konusu düzenlemeden yararlanan Firmalarımızın bilançolarını düzenleyerek sabit kıymetlerin bugünkü değerlere getirmeleri şirket değerini ve finansal tablolarını daha güçlü hale getirecektir.

Üyelerimizin, Mali Müşavirlerine danışarak “Yeniden Değerleme” imkanından yararlanmaları önerimizi bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Burhaniye  Ticaret Odası